De winnaars zijn bekend!

And the winners are...

Dit zijn de zes winnende ontwerpen. - These are the six winning designs.

'T GROM Garden and Storytelling, Adela Hankus, Thomas More Mechelen

Het groentenmuseum 't Grom in Mechelen nieuw leven in blazen was de opdracht. Adela bekeek het met de bril van servicedesign. Dit overstijgt het gebouw, de omgeving of producten in het museum. Het toont aan dat ook niet-materiele elementen het verschil maken als het op toegankelijkheid aankomt. Zo ontwierp ze onder andere een visueel stappenplan onder de vorm van een kinderroman: Lea's avonturen in 't Grom. Geïnspireerd door het bekende Alice in Wonderland, vertelt het boek een verhaal dat je kan beschouwen als een reis of stappenplan door de site van het groentemuseum. Iedereen en in het bijzonder doelgroepen zoals kinderen of mensen met autisme, krijgen via dit boekje een zicht op alle praktische informatie, hoe het museum werkt, wat er te doen is enzovoort. 

The assignment was to revive the vegetable museum 't Grom in Mechelen. Adela approached her project from a service design point of view. This transcends the building, the environment or products in the museum. It shows that non-material elements can also make a difference when it comes to accessibility. She designed a kind of visual roadmap in the form of a children's novel: Lea's adventures in 't Grom. Inspired by Alice's Adventures inWonderland, the book tells a story thatcan be considered as a journey or roadmap through the site of the vegetable museum. This booklet gives everyone, including specific target groups such as children or people with autism, an insight into all the practical information, how the museum works, what to do etc. 


't Grom, Iske Tjolle, Thomas More Mechelen

Het groentenmuseum 't Grom in Mechelen nieuw leven in blazen was de opdracht van deze studente postgraduaat Space and Service design van Thomas More. Het groentenmuseum bestaat uit verschillende facetten. Iske nam het museum zelf onder de loep. Ze bedacht leuke ideeen om het groentenmuseum zowel interactief als inclusief te maken.

Breathing new life into the vegetable museum 't Grom in Mechelen was the assignment of this postgraduate Space and Service design student of Thomas More. The vegetable museum consists of different facets. Iske took a closer look at the museum itself. She came up with nice ideas to make the vegetable museum both interactive and inclusive. UD supermarket, Axelle Hemels, UAntwerpen

Een supermarkt is een essentiële behoefte. Het is een van
de meest voorkomende plaatsen waar we heen gaan om de producten te halen die we dagelijks nodig hebben, zoals eten, drinken en persoonlijk hygiëne. Ondanks dat dit een basisbehoefte is, worden veel klanten beperkt in hun toegang tot en vlot gebruik van de supermarkt, door een ontoegankelijke interieurontwerp. Gebaseerd op de plannen van een supermarkt in Antwerpen, en heel wat gesprekken met mensen met uiteenlopende beperkingen, ontwierp Axelle, studente interieurarchitectuur aan de UAntwerpen een UD-supermarkt waar iedereen vlot en aangenaam kan winkelen. De jury vraagt zich wel af wat de economische haalbaarheid is binnen het efficiëntiedenken van de moderne supermarktketens in termen van opbrengst per m². We hopen van harte dat de grote supermarktketens de vele ideeën uit dit ontwerpen zullen bekijken, onderzoeken, en uiteindelijk ook toepassen. 

A supermarket is an essential need. It is one of the most common places we go to get our daily products such as food, drinks and personal hygiene. Although this is a basic need, many customers have a limited access to and use of the supermarket, due to inaccessible interior design. Based on the plans of a supermarket in Antwerp, and many conversations with people with various disabilities, Axelle, an interior design student at the UAntwerp, has designed a UD-supermarket that is pleasant and usable by everyone. It is a good designed interior plan that takes many needs into account. The jury wonders what the economic feasibility is within the efficiency of modern supermarket chains in terms of yield per m². We sincerely hope that the large supermarket chains will look at, research and eventually apply the many ideas from this design. It is a good designed interior plan that takes many needs into account. 


EONE HOUSE, Dominika Klopotek - Lukasz Maciorowski, Universiteit Hasselt

"A design isn’t finished until everyone can use it." Dominika en Lukasz, uitwisselingsstudenten architectuur aan de UHasselt, ontwierpen een mooie en toegankelijke woning. Dit project komt tegemoet aan een belangrijke vraag bij Universal Design: hulpmiddelen die er mooi en gedesigned uitzien in plaats van praktisch en medisch. Dit prachtige designinterieur bevat enkele mooi ontworpen interieurartikelen. Een bezorgdheid van de jury is dat het totaalproject een duur designhuis is dat waarschijnlijk voor velen niet betaalbaar is. We hopen dat vele ideeën uit dit project ook als betaalbaar design kunnen ontwikkeld worden.

“A design isn't finished until everyone can use it.” Dominika and Lukasz, (international exchange) architecture students at UHasselt, designed a beautiful and accessible home. This project meets an important criteria of Universal Design: items that look beautiful and designed instead of practical and medical. This beautiful design interior contains some beautifully designed interior items. A concern of the jury is that the total project is an expensive design house that is probably not affordable for many. We hope that many ideas from this project can also be developed as affordable design. 


Reform To Mutualism, Gustavo Machado Majewski - Hillevi Niksson, Bergen School of Architecture

Gustavo en Hillevi zijn studenten van een onderwijsinstelling in het buitenland, namelijk de Bergen school of architecture. Het project is gesitueerd in het centrum van de Noorse stad Bergen. Met dit project onderzochten ze het potentieel van de buurt "Hans Tanks Kvartalet", met als doel een inclusieve en aangename wijk dankzij heel wat ingrepen in de publieke ruimte en een ontwerp voor een foodcourt die dienst doet als ontmoetingsruimte.

Gustavo and Hillevi are students from a an educational institution in Norway, Bergen school of architecture. The project is located in the center of the Norwegian city of Bergen. With this project they investigated the potential of the neighborhood "Hans Tanks Kvartalet" to achieve an inclusive and pleasant neighborhood by making interventions in the public space and also designing a food court that serves as a meeting space. 
MOBE, Thomas De Roeck - Margot Fonteyn, UAntwerpen

MOBE is een ontwerp van studenten productdesign van de U Antwerpen Thomas en Margot. Dit is het enige productontwerp dat zowel een oplossing biedt voor een medisch probleem maar ook heel veel potentieel heeft om door een groot publiek gebruikt te worden. Mobe is een soort van kleding met 3D-lichaamsbewegingtracking. Het registreert al je bewegingen en maakt het mogelijkheid om ze te analyseren.  Dit maakt het product interessant voor mensen die aan het revalideren zijn. Maar ook voor sporters, bijvoorbeeld om je manier van lopen te analyseren, je swing te optimaliseren tijdens het golfen enzovoort. De bijhorende app genereert feedback, grafieken en statistieken. 

MOBE is a design by two product design students of the U Antwerp Thomas and Margot. This is the only product design in the competition that offers a solution to a medical problem, but also has great potential for use by a wider audience. Mobe is a type of clothing with 3D body motion tracking. It registers your movements and allows you to analyse them. This makes the product interesting for people who are rehabilitating. But also for athletes, for example runners who want to analyze the way they run or golfers who want to optimize their swing. The accompanying app generates feedback, graphs and statistics. 

Deze projecten kregen een eervolle vermelding. - These projects received an honorable mention.

O2GO

De jury juicht het idee toe van Eva en Babeau, 2 productontwerpstudenten van de U Antwerpen. Hun ontwerp vermindert stigma en werd enthousiast onthaald door de jury.  

The jury applauds the idea from Eva and Babeau, 2 product design students of the U Antwerp. Their design reduces stigma and received an enthusiastic reception of the jury. T


Mana

De jury juicht het idee toe van Fien en Amber, 2 studenten productontwerp van de U Antwerpen. Het esthetischer maken van de hulpmiddelen voor sondevoeding is een zeer goede piste. Als ze deze oplossing in een meer standaard rugzak hadden geintegreerd, zou het een meer geschikt ontwerp zijn geweest voor deze UD-ontwerpwedstrijd. Daarnaast had jury voornamelijk nog vragen bij de veiligheid van dit ontwerp, de loshangende buisjes achteraan, en de zeer toegankelijke centrale rits voor gauwdieven. 

The jury applauds the idea of ​​Fien and Amber, 2 students of product design from U Antwerp. Making feeding aids more aesthetically pleasing is a very good aim. If they had managed to fit this solution in a mainstream backpack, it would have been more suitable for this UD design competition. In addition, the jury mainly had questions about the safety of this design, the loose tubes at the back, and the very accessible central zipper for pickpockets.

Sugi 

Deze oplossing van Severine en Nick, 2 studenten productontwerp aan de U Antwerpen, is geen functionele maar eerder een empathische oplossing. De jury feliciteert hen met hun ontwerp dat het stigma doorbreekt. Dit is erg belangrijk en nodig in onze huidige samenleving. Het concept is helaas te licht voor deze ontwerpwedstrijd die gericht is op Universal Design-oplossingen. De jury juicht hun aanpak toe en het feit dat ze na overleg met de gebruikers hun concept hebben omgegooid. 

This solution from Severine and Nick, 2 product design students of the U Antwerp, is not a functional but rather an empathic solution. Congratulations for their design that breaks stigma, which is very important and much needed in our present society. The concept is unfortunately too light for this design competition that aims for Universal Design solutions. The jury applauds their approach and the fact that they turned around their concept after user consultation. 

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…


Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…

Klik om deze tekst te bewerken…